Våra policys

Jämställdhetspolicy

Arbetsmiljön inom vår verksamhet skall vara trygg. En förutsättning för detta är att arbetsplatsen är fri från diskriminering, kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och att vi aktivt arbetar för jämställdhet.

Med jämställdhet menas att alla människors erfarenheter och kompetens skall värderas lika oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation eller sexuell läggning. Jämställdhet innebär lika villkor för alla när det gäller arbete, anställning och andra villkor samt utvecklingsmöjligheter.

Följande gäller inom ERAB:

 • Diskriminering, kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier får inte förekomma.
 • Alla ska bedöms och utvärderas på objektiva grunder och inte utifrån kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religiös tillhörighet eller funktionsvariation.
 • En ärlig och öppen kultur ska råda på arbetsplatsen så alla kan känna sig trygga att utrycka sig och utvecklas.
 • Alla på Erab ska verka för likabehandling och aktivt främja allas lika rättigheter och möjligheter.
 • Alla skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon utsätts för kränkning, trakasserier eller diskriminering, och har ett eget ansvar för sin medverkan i jämställdhetsarbetet.
 • Samtliga anställda på ERAB skall ha god kännedom om denna policy och aktuell diskrimineringslagstiftning.

Kvalitetspolicy

Erab är certifierat enligt ISO 9001 och 14001

Målet med vår företagets kvalitetsarbete är att ha nöjda kunder. Erabs namn skall vara förknippat med hög kvalitet vad gäller personal och tjänster.

Kvalitetspolicyn ska vara känd av alla medarbetare på Erab. Kvalitet är den viktigaste framgångsfaktorn för en positiv kundupplevelse och förverksamhetens utveckling och framgång. Kvalitet uppnås genom att arbeta med ständiga förbättringar och lära oss av våra misstag. Vi utvärderar kontinuerligt olika arbetssätt och vidtar åtgärder för att skapa förbättringar.

Erabs medarbetare ska uppträda ansvarsfullt och i enlighet med våra värderingar och vår uppförandekod. Genom att arbeta öppet, ärligt och i nära samarbete med vår personal och kunder säkerställer vi tillsammans att vi levererar rätt kvalitet.

Vi ska:

 • Göra rätt från början
 • Leverera på avtalad tid
 • Tillsammans med kund specificera krav som vi har förutsättningar att uppfylla.
 • Endast använda godkänd utrustning enligt fastställda myndighetskrav, egna krav.
 • Säkerställa att standardkrav samt kundens och egna krav och önskemål uppfyllts. Varje medarbetare ska vara kompetent för uppgiften och tilldelas ansvar och befogenheter för att på ett engagerat sätt kunna uppfylla kundens krav.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs.

Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt. Vi ska minst uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt.

Övriga policys

 • Policy mot kränkande särbehandling
 • Hållbarhetspolicy
 • Trafiksäkerhetspolicy

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss enklast genom att ringa oss på 019-10 53 90 eller om du föredrar kan du skicka oss ett meddelade i formuläret nedan.

Kontaktinformation

Telefon
019-10 53 90

Jour 24/7
0708-10 53 98

Fax
019-17 99 10

E-post
erab@erabsweden.se

Adress
Gamla Vägen 3,
702 27 Örebro