Vår politikk

Likestillingspolitikk

Arbeidsmiljøet i vår virksomhet skal være trygt. En forutsetning for dette er at arbeidsplassen er fri for diskriminering, krenkende forskjellsbehandling, seksuell trakassering og at vi aktivt arbeider for likestilling.

Likeverd innebærer at alle menneskers erfaringer og ferdigheter skal verdsettes likt, uavhengig av kjønn, etnisk tilhørighet, religion eller annen tro, funksjonsvariasjon eller seksuell legning. Likestilling betyr like vilkår for alle når det gjelder arbeid, sysselsetting og andre vilkår samt utviklingsmuligheter.

Følgende gjelder innenfor ERAB:

 • Diskriminering, krenkende forskjellsbehandling eller seksuell trakassering skal ikke forekomme.
 • Alle skal vurderes og vurderes på objektivt grunnlag og ikke ut fra kjønn, seksuell legning, etnisk tilhørighet, religiøs tilhørighet eller funksjonsvariasjon.
 • Det skal råde en ærlig og åpen kultur på arbeidsplassen slik at alle kan føle seg trygge til å uttrykke seg og utvikle seg.
 • Alle i Erab skal jobbe for likebehandling og aktivt fremme alles like rettigheter og muligheter.
 • Alle skal treffe tiltak for å hindre og hindre at noen blir utsatt for overgrep, trakassering eller diskriminering, og har et eget ansvar for sin deltakelse i likestillingsarbeid.
 • Alle ansatte ved ERAB skal ha god kjennskap til denne policyen og gjeldende diskrimineringslovgivning.

Kvalitetspolitikk

Erab er sertifisert i henhold til ISO 9001 og 14001

Målet med vårt selskaps kvalitetsarbeid er å ha fornøyde kunder. Erabs navn skal være forbundet med høy kvalitet når det gjelder personell og tjenester.

Kvalitetspolicyen skal være kjent av alle ansatte i Erab. Kvalitet er den viktigste suksessfaktoren for en positiv kundeopplevelse og utvikling og suksess for virksomheten. Kvalitet oppnås ved å jobbe med kontinuerlig forbedring og lære av våre feil. Vi evaluerer fortløpende ulike arbeidsmetoder og gjør tiltak for å skape forbedringer.

Erabs ansatte skal opptre ansvarlig og i samsvar med våre verdier og våre etiske retningslinjer. Ved å jobbe åpent, ærlig og i tett samarbeid med våre ansatte og kunder, sikrer vi sammen at vi leverer riktig kvalitet.

Vi skal:

 • Gjør det rett fra starten
 • Leverer til avtalt tid
 • Spesifiser sammen med kunden krav som vi har forutsetninger for å oppfylle.
 • Bruk kun godkjent utstyr i henhold til fastsatte myndighetskrav, egne krav.
 • Sørge for at standardkrav samt kundens og egne krav og ønsker oppfylles. Hver medarbeider skal være kompetent for oppgaven og tildeles ansvar og fullmakter for å oppfylle kundens krav på en engasjert måte.

Arbeidsmiljøpolitikk

Arbeidsmiljøet i vår virksomhet skal være slik at de som jobber hos oss ikke lider av dårlig helse eller blir skadet på grunn av arbeid og at de trives og kan utvikle seg både faglig og som individ. Arbeidsmiljøarbeid skal gjennomsyre alle beslutninger som tas og alle aktiviteter som gjennomføres.

Vi aksepterer ingen form for mobbing eller trakassering på vår arbeidsplass. Arbeidsmiljøet vårt skal være preget av åpenhet og alle individer skal behandles likt og med respekt. Vi skal i det minste forholde oss til arbeidsmiljølovgivningen vi er underlagt og strebe etter stadig å forbedre arbeidsmiljøet vårt både organisatorisk og sosialt så vel som fysisk.

Andre retningslinjer

 • Politikk mot krenkende diskriminering
 • Bærekraftspolitikk
 • Trafikksikkerhetspolitikk

Hva kan vi hjelpe deg med?

Kontakta oss enklast genom att ringa oss på 019-10 53 90 eller om du föredrar kan du skicka oss ett meddelade i formuläret nedan.

Kontaktinformasjon

Telefon
019-10 53 90

Jour 24/7
0708-10 53 98

Fax
019-17 99 10

E-post
erab@erabsweden.se

Adresse
Gamla Vägen 3,
SE-702 27 Örebro