Vår politikk

Miljøpolitikk

ERABs overordnede mål er å oppnå miljømessig, langsiktig og bærekraftig lønnsomhet.

Våre tjenester/produkter skal være miljømessig akseptable og enkle å resirkulere.

Vår innsats er styrt av myndighetskrav, kundekrav, forretningsmessige og egne krav til hva som er teknisk mulig, økonomisk rimelig og økologisk forsvarlig.

Ansvar

Konsernsjefen har det overordnede ansvaret for miljøspørsmål, og sørger for at etablert miljøpolicy følges.

Vi forplikter oss til å overholde miljølovgivningen og andre krav.

Alle ansatte skal vise personlig ansvar for miljøet i sitt daglige arbeid og være involvert i forbedringsarbeidet.

Utvikling

Vi skal utvikle langsiktige miljøplaner og fortløpende tilpasse disse til nye funn på miljøområdet.

Ved utvikling av nye metoder, ny teknologi innenfor våre forretningsområder, skal miljøaspektene tas i betraktning.

Miljøarbeid må forebygges for kontinuerlige miljøforbedringer minimering av materialforbruk for forurensningsforebygging.

En forutsetning i dette arbeidet er at hver ansatt er tilstrekkelig opplært til å omsette politikken til praktisk handling.

Kjøpe inn

Leverandører og entreprenører skal påvirkes av prinsippene i denne policyen.

Miljømessige forhold må tas i betraktning ved planlegging av prosjekter. Metoder, anvendelser, materialer som medfører mindre miljøbelastning skal prioriteres fremfor ellers likeverdige alternativer.

Informasjon

All informasjon innad i virksomheten skal være preget av åpenhet og objektivitet.

Følge opp

Vi skal jevnlig overvåke overholdelse av denne miljøpolicyen. Alle i bedriften skal varsles om vår miljøpolicy.

Likestillingspolitikk

ERAB arbeider for å legge til rette for ansettelse uavhengig av kjønn, for økt likestilling og antidiskriminering. Vi jobber for å utnytte kompetanse og respektere forskjeller uavhengig av kjønn, nasjonalitet, etnisitet, funksjonshemming, seksuell legning eller alder som i henhold til svensk lov kan oppfylles/etterleves.

Vi arbeider for å forebygge og motvirke diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, nasjonalitet, funksjonshemming, seksuell legning eller alder som i henhold til svensk lov kan oppfylles/etterleves. Alle ansatte ved ERAB skal ha god kjennskap til denne policyen og gjeldende diskrimineringslovgivning og en utarbeidet likestillingsplan.

Denne policyen følges opp i forbindelse med vårt lederteam og personalmøter.

Kvalitetspolitikk

  • Vi må gjøre det rette fra begynnelsen.
  • Leveringssikkerhet (lever i tide).
  • Sammen med kunden skal vi spesifisere krav som vi har forutsetninger for å oppfylle.
  • Vi skal kun bruke godkjent utstyr i henhold til etablerte forskriftskrav, egne krav.
  • Alle bør kjenne til virksomhetens policy der hver enkelt medarbeider er ansvarlig for kvaliteten på arbeidet sitt med egen kontroll.
  • Arbeide med kontinuerlige forbedringer på våre produkter/tjenester.
  • Sørge for at standardkrav samt kundens og egne krav og ønsker oppfylles.

Hva kan vi hjelpe deg med?