+46 (0)19-10 53 90 erab@erabsweden.se

Miljöpolicy

– ERAB s övergripande målsättning är att nå en Miljömässigt, långsiktig och uthållig lönsamhet.
– Våra tjänster / produkter skall vara miljömässigt godtagbara samt lätta att återvinna.
– Våra insatser styrs av myndighetskrav, kundkrav affärsmässiga och egna krav på vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.

Ansvar
VD har det övergripande ansvaret för miljöfrågorna, och tillser att upprättad miljöpolicy följes.
-Vi åtar oss att följa miljölagstiftningen och andra krav.
– All personal skall visa ett personligt ansvar för miljön i det dagliga arbetet och vara involverad i förbättringsarbetet.

Utveckling
-Vi skall utveckla långsiktiga miljöplaner samt fortlöpande anpassa dessa till nya rön inom miljöområdet.
– Vid utveckling av nya metoder, ny teknik inom våra verksamhetsområden skall miljöaspekterna beaktas.
-Miljöarbetet skall förebyggas för ständiga miljöförbättringar minimering av materiell förbrukning för förebyggande av förorening.
En förutsättning i denna strävan är att varje anställd är tillräckligt utbildade för att omsätta policyn i praktisk handling.

Inköp
– Leverantörer och entreprenörer skall påverkas av principerna i denna policy.
– Miljöfrågorna skall beaktas vid planering av Projekt. Metoder applikationer, material som innebär mindre miljöpåverkan skall prioriteras framför i övrigt likvärdiga alternativ.

Information
– All information inom företaget skall kännetecknas av öppenhet och saklighet.

Uppföljning
– Vi skall regelbundet kontrollera efterlevnad av denna Miljöpolicy.
– Alla i företaget skall delges vår miljöpolicy.