Mast

Vi utför besiktning, underhåll, monterings- och demonteringsarbeten. Vi tillverkar, säljer, monterar samt gör konstruktions beräkningar.

Ni som äger en mast ansvarar för att det görs regelbundna kontroller och underhåll på dessa, för att förebygga olycksfall.

Mast- och stolparbete (AFS 2000:6), föreskrifter ska följas. Där står bland annat:

”3 § Den som råder över ett arbetsställe med en eller flera master eller stolpar skall underhålla dessa väl samt förebygga olycksfall genom återkommande kontroll av anläggningen. Kontrollen skall avse slitage, korrosion, erosion, åldring och utmattning avseende konstruktionsmaterial, fundament, stagning och liknande. Tidsintervallet mellan kontrollerna skall bestämmas med hänsyn till geografiskt läge, klimatiska förhållanden, grundförhållanden och konstruktionsmaterialets beskaffenhet samt dokumenteras i en plan. I den händelse kontrollen mynnar ut i ett förbud mot tillträde till masten eller stolpen i avvaktan på åtgärder, skall detta särskilt utmärkas. Stolpar av trä skall dessutom rötskadekontrolleras och märkas enligt 30– 37 §§. 4 § En mast skall normalt ha fast tillträdesanordning eller vara förberedd för anslutning till mobil tillträdesanordning. Tillträdesanordningen skall ge säkert tillträde till masten. 5 § När det behövs av särskilda skäl skall en mast med omgivande riskområde utmärkas med varselmärken som varnar den, som avser att beträda riskområdet, för där förekommande risker eller faror, samt upplyser om eventuellt gällande förbud mot tillträde eller påbud om skyddsutrustning. Om behovet är tillfälligt kan dock utmärkningen ersättas med utposterad vakt.”

Läs mer här på Arbetsmiljöverket

Låt oss hjälpa dig!
alexander.granath@erabsweden.se
070-810 53 93

Hitta rätt lösning för era behov.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss enklast genom att ringa oss på 019-10 53 90 eller om du föredrar kan du skicka oss ett meddelade i formuläret nedan.

Kontaktinformation

Telefon
019-10 53 90

Jour 24/7
0708-10 53 98

Fax
019-17 99 10

E-post
erab@erabsweden.se

Adress
Gamla Vägen 3,
702 27 Örebro