+46 (0)19-10 53 90 erab@erabsweden.se

Kvalitet och miljö

Kvalitetspolicy

 1. Vi skall göra rätt från början.
 2. Leveranssäkerhet. ( leverera på avtalad tid ).
 3. Vi skall tillsammans med kund specificera krav som vi har förut-
  sättningar att uppfylla.
 4. Vi skall endast använda godkänd utrustning enligt fastställda myndighetskrav, egna krav.
 5. Alla skall vara medvetna om företagets policy där varje anställd ansvarar för kvaliteten på sitt arbete med egen kontroll. Se Q 0304
 6. Arbeta med ständiga förbättringar på våra produkter / tjänster
 7. Säkerställa att standardkrav samt kundens och egna krav och önskemål uppfyllts

Arbetsmiljöpolicy

Vi skall tillsammans med de anställda skapa en godtagbar arbetsmiljö med hänsyn till varje anställds personliga förutsättningar.

I det dagliga arbetet skall varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ankommer var och en att följa utarbetade instruktioner, rutiner enligt ISO verksamhetssystem och vara uppmärksam på eventuella risker, hot mot en bra arbetsmiljö. .Vid eventuella störningar, händelser skall avvikelse rapporteras och behandlas i ledningsgruppen/ personalmöten.

Vid nyinvesteringar skall hänsyn till miljö, arbetsmiljö risker beaktas och diskuteras i samverkan med de anställda.

Jämställdhetspolicy

ERAB arbetar för att underlätta anställning oberoende av:

 • kön, för ökad jämställdhet och antidiskriminering.

Vi arbetar för att tillvarata kompetens och respektera olikheter:

 • oavsett kön, nationalitet, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder som enligt Sv. Lag kan uppfyllas / efterlevas.

Vi arbetar för att förebygga och motverka diskriminering på grund av:

 • kön, etnicitet, nationalitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder som enligt Sv. Lag kan uppfyllas / efterlevas

Samtliga anställda på ERAB skall ha god kännedom om denna policy och aktuell diskriminerings lagstiftning och utarbetad Jämställdhetsplan.

Denna policy följs upp i anslutning till våra ledningsgrupps, och personalmöten

Miljöpolicy

– ERAB s övergripande målsättning är att nå en Miljömässigt, långsiktig och uthållig lönsamhet.
– Våra tjänster / produkter skall vara miljömässigt godtagbara samt lätta att återvinna.
– Våra insatser styrs av myndighetskrav, kundkrav affärsmässiga och egna krav på vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.

Ansvar
VD har det övergripande ansvaret för miljöfrågorna, och tillser att upprättad miljöpolicy följes.
-Vi åtar oss att följa miljölagstiftningen och andra krav.
– All personal skall visa ett personligt ansvar för miljön i det dagliga arbetet och vara involverad i förbättringsarbetet.

Utveckling
-Vi skall utveckla långsiktiga miljöplaner samt fortlöpande anpassa dessa till nya rön inom miljöområdet.
– Vid utveckling av nya metoder, ny teknik inom våra verksamhetsområden skall miljöaspekterna beaktas.
-Miljöarbetet skall förebyggas för ständiga miljöförbättringar minimering av materiell förbrukning för förebyggande av förorening.
En förutsättning i denna strävan är att varje anställd är tillräckligt utbildade för att omsätta policyn i praktisk handling.

Inköp
– Leverantörer och entreprenörer skall påverkas av principerna i denna policy.
– Miljöfrågorna skall beaktas vid planering av Projekt. Metoder applikationer, material som innebär mindre miljöpåverkan skall prioriteras framför i övrigt likvärdiga alternativ.

Information
– All information inom företaget skall kännetecknas av öppenhet och saklighet.

Uppföljning
– Vi skall regelbundet kontrollera efterlevnad av denna Miljöpolicy.
– Alla i företaget skall delges vår miljöpolicy.